Prawo Restrukturyzacyjne

Rzecznik Finansowy – bat na banki?

Biuro Rzecznika Finansowego powstało na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym ( Dz. U. poz. 1348). Biuro Rzecznika posiada 4 wydziały, w tym Wydział Klienta  Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK) oraz Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS). Wydział Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego …

Rzecznik Finansowy – bat na banki? WIĘCEJ

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji.

Wdrożenie procedury dyscyplinarnej przez prezesów sądów rejonowych wobec komorników bez konieczności wnioskowania do ministra sprawiedliwości. W przypadku zaniedbania i zaniechania tej procedury sędziemu grozić będzie wszczęcie procedury dyscyplinarnej przeciwko niemu. Prezes sądu rejonowego może zawiesić komornika, wobec działalności którego stwierdzono nieprawidłowości, na okres 30 dni, a później wnioskować nawet do ministra sprawiedliwości o jego odwołanie. …

Zmiany w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. WIĘCEJ

Maj 2016 – Upadłości i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Wiadomości z rynku.

Upadłości i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Wiadomości z rynku. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku nowego Prawa Restrukturyzacyjnego, co stało się przyczynkiem do nowego sposobu postrzegania dłużnika i restrukturyzacji jego firmy, postanowiliśmy opracowywać w bardzo zwartej formie najistotniejsze informacje dla przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową, ale również dla tych, którzy przewidują, …

Maj 2016 – Upadłości i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Wiadomości z rynku. WIĘCEJ

Restrukturyzacja firm. Prawo restrukturyzacyjne. Pierwsze doświadczenia i uwagi.

Restrukturyzacja firm. Prawo restrukturyzacyjne. Pierwsze doświadczenia i uwagi.
Minęły właśnie trzy pierwsze miesiące od dnia 1 stycznia 2016 roku, a więc od dnia wejścia w życie nowej ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. Ustawa ta stać się ma przewrotem w podejściu do spraw niewypłacalności przedsiębiorców w rozumieniu stosunku do nich samych, ich zawinionych i niezawinionych błędów oraz dania szansy, jakiej jeszcze w dotychczasowej polskiej legislacji nie było

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwi przeprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, nie obejmującego etapu zgłaszania sprzeciwów wierzycieli do listy wierzytelności (o ile wierzytelności sporne nie przekraczają w sumie 15% kwoty wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem)

Prawo Restrukturyzacyjne – 4 rodzaje postępowań

Z chwilą wejścia w życie , tj. od dnia 1 stycznia 2016r. ustawy Prawo restrukturyzacyjne otwarły się nowe możliwości zapobieżenia likwidacji zadłużonych przedsiębiorstw . Prawo restrukturyzacyjne pozwala na dokonanie takich czynności , które zmierzają do utrzymania firmy dłużnika, w tym miejsc pracy a jednocześnie czynności te chronią wierzycieli , bowiem dają możliwość wykonania zawartych już …

Prawo Restrukturyzacyjne – 4 rodzaje postępowań WIĘCEJ

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne – najważniejsze zmiany

Nowe procedury postępowań restrukturyzacyjnych z jednej strony umożliwią efektywną restrukturyzację, a z drugiej strony – zapewnią ochronę wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne będzie obejmować w zależności od stopnia zagrożenia firmy bankructwem:
1) postępowanie o zatwierdzenie układu (pozwala na porozumienie z wierzycielami bez nagłaśniania problemu),
2) przyspieszone postępowanie układowe (do zawarcia układu będzie można dochodzić na zgromadzeniu wierzycieli),
3) postępowania układowe (przeznaczone dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju niewypłacalności lub już są niewypłacalni),
4) postępowanie sanacyjne (następuje restrukturyzacja zobowiązań, a dłużnik ma ograniczone możliwości zarządzania swoim majątkiem).
Zgodnie z nowymi przepisami dłużnik nie będzie miał możliwości wyboru między przyspieszonym postępowaniem układowym a „zwykłym” postępowaniem układowym (decydujące będzie kryterium poziomu wierzytelności spornych – 15 % ogólnej sumy wierzytelności, art. 3 p.r.).

Propozycje układowe wg nowego prawa restrukturyzacyjnego.

Propozycje układowe co do rodzaju nie zostały zmienione w nowym prawie restrukturyzacyjnym, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Nie zostały zmienione również zasady proponowania restrukturyzacji zobowiązań stanowiących pomoc publiczną. Restrukturyzacja długów wobec instytucji reprezentujących Skarb Państwa może polegać jedynie na odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu zobowiązań na raty. Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne …

Propozycje układowe wg nowego prawa restrukturyzacyjnego. WIĘCEJ

Prawo restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest?

Prawo  restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest?  W nowym rozwiązaniu prawnym, jakim jest prawo restrukturyzacyjne, wprowadzane od 1 stycznia 2016 roku pojawia się nowy uczestnik postępowania, nadzorca układu. Sędzia komisarz, nadzorca i zarządca to osoby znane z obecnego prawa upadłościowego i naprawczego. Ich rola w procesie restrukturyzacyjnym nie ulegnie większej zmianie. Natomiast nadzorca układu, …

Prawo restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest? WIĘCEJ

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.4

Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny. Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przez główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich – …

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.4 WIĘCEJ

Przewiń do góry