Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest?

Prawo  restrukturyzacyjne – nadzorca układu, kto to jest?

 W nowym rozwiązaniu prawnym, jakim jest prawo restrukturyzacyjne, wprowadzane od 1 stycznia 2016 roku pojawia się nowy uczestnik postępowania, nadzorca układu. Sędzia komisarz, nadzorca i zarządca to osoby znane z obecnego prawa upadłościowego i naprawczego. Ich rola w procesie restrukturyzacyjnym nie ulegnie większej zmianie. Natomiast nadzorca układu, który jest wybierany przez dłużnika, to postać całkowicie nowa. W ramach sprawowanego nadzoru nadzorca układu może kontrolować czynności dłużnika dotyczące jego majątku, a także przedsiębiorstwo dłużnika, w tym sprawdzić, czy mienie dłużnika, które nie stanowi części przedsiębiorstwa, jest zabezpieczone przed zniszczeniem lub utratą.

Nadzorca układu:

  1. Sporządza plan restrukturyzacyjny.
  2. Przygotowuje wspólnie z dłużnikiem propozycje układowe.
  3. Sporządza spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.
  4. Współpracuje z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli.
  5. Składa sprawozdania o możliwości wykonania układu.

Nadzorca układu nie będzie ponosił odpowiedzialności za prawdziwość informacji dostarczanych mu przez dłużnika, który zostanie pouczony o odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność karna grozi dłużnikowi za dostarczanie nieprawdziwych informacji w celu wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz za zatajanie informacji mających istotne znaczenie dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Oczywistym jest, że nadzorca układu ma obowiązek rzetelnego weryfikowania przedstawianych informacji, w szczególności w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.

Nadzorca układu jest wybierany przez dłużnika, a zawarcie z nim umowy nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem.

Sąd natomiast powoływał nadzorcę sądowego (prawo upadłościowe i naprawcze) do nadzorowania sposobu zarządzania przez upadłego własnym majątkiem w okresie trwania postępowania upadłościowego. Do jego obowiązku należy też sporządzenie listy wierzytelności. Posiada on też prawo do samodzielnego składania propozycji układowych aby w sposób racjonalny zabezpieczyć maksymalnie prawa wierzycieli. W nowym prawie restrukturyzacyjnym, dokonano innego podziału pracy i znacząco odciążono dłużnika z wielu obowiązków, które nadzorca układu i nadzorca sądowy podzielili między siebie. Zwróćmy uwagę, że zadaniem nadzorcy układu jest wypełnienie dotychczasowych obowiązków dłużnika i współpraca na zasadzie reprezentacji dłużnika z nadzorcą sądowym, przy czym dokonano znaczącej zmiany: dłużnik wybiera nadzorcę układu, ale również, po wyrażeniu zgody przez więcej niż 30% wierzycieli, może on dokonać wyboru nadzorcy sądowego, a więc otrzymał prawo, zarezerwowane do tej pory dla sądu.

Przewiń do góry