prawo upadlosciowe i naprawcze

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości układowej?

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości układowej?

Wyszczególnione poniżej informacje, które muszą znaleźć się we wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości układowej, są danymi ścisłymi, odzwierciedlającymi stan przedsiębiorstwa. Zwróćmy jednak uwagę na punkt 3, czyli wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek o ogłoszenie upadłości układowej i ich uprawdopodobnienie. Podanie bowiem przyczyn i okoliczności powstania trudności we firmie, które są niezależne od zarządzającego firmą jest warunkiem najważniejszym, warunkującym pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku. Rażące niedbalstwo, złe zarządzanie, brak właściwej kontroli finansów przedsiębiorstwa, podejmowanie nieuzasadnionego ryzyka gospodarczego, nieracjonalność działań i inne podobne przesłanki mogą stać się powodem  braku uznania zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości układowej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości układowej powinien zawierać:

1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę

2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743, z późn. zm.) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;

5)  zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru (KRS/CEIDG)

6) aktualny (szczegółowy, każdy składnik osobno, wartość rynkowa) wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

7) bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;

8) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

9) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

10) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

11) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

12) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;

13) propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu;

14) rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.

15) oświadczenie o prawdziwości danych.

Przewiń do góry