Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.3

Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłościowe.

Przejdziemy teraz do bardzo ważnego, z punktu widzenia dłużnika, zbiegu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W sytuacji kiedy wierzyciel złożył wniosek o upadłość dłużnika można złożyć wniosek o restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, a sąd restrukturyzacyjny, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, musi zawiadomić sąd upadłościowy o złożeniu wniosku o restrukturyzację. Co więcej, w takiej sytuacji sąd w pierwszej kolejności rozpatruje wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne i do czasu prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego wstrzymuje rozpoznanie wniosku o upadłość. Wnioskować zatem można, że dłużnik otrzyma dodatkową broń do obrony swoich interesów poprzez złożenie swojego rodzaju kontrwniosku, który będzie rozpatrywany w pierwszej kolejności. Wyjątkiem jest tutaj interes ogółu wierzycieli, a w przypadku jego zagrożenia, sąd upadłościowy przejmuje wniosek restrukturyzacyjny do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Jeżeli znowu interes wierzycieli zostałby zagrożony poprzez znaczne opóźnienie w wydaniu orzeczenia o ogłoszenie upadłości, sąd rozpoznaje tylko wniosek o ogłoszenie upadłości i jeżeli warunki naprawy firmy przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są znane sądowi upadłościowemu.

Ogłoszenie upadłości dłużnika wstrzymuje rozpoznanie wniosku o restrukturyzację do czasu uprawomocnienia się postanowieniu o ogłoszenia upadłości. Sąd odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu lub odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszenie upadłości. Jeżeli postanowienie o upadłości zostanie uchylone postępowanie restrukturyzacyjne zostaje, jak wyżej opisano, ponownie rozpatrzone. Jeżeli postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sąd restrukturyzacyjne umarza postępowanie., a w przypadku, kiedy postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się po zatwierdzeniu układu, sąd restrukturyzacyjny uchyla układ.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na postępowanie zabezpieczające majątek dłużnika. Otóż wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku. Jest oczywiste, że w interesie wierzycieli leży właściwe zabezpieczenie majątku, przy wstrzymanym rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, do czasu ewentualnego wznowienia tego postępowania.

Przewiń do góry