Nowe prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne – komentarz cz.1

Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne staje się ważnym elementem w całej działalności gospodarczej, szczególnie istotna w momencie kłopotów finansowych. Dzisiejsze rozwiązania prawne umożliwiają naprawę przedsiębiorstwa w sposób ogólny. Czytając ówczesne komentarze do obecnej ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze nie sposób było pominąć wielkiej nadziei zawartej w ocenach regulacji prawnej, która po czasie okazała się również mało skuteczna. Powodem niezwykle małej popularności Prawa Upadłościowego i Naprawczego była i jest jego mała skuteczność, związana z przewlekłością całego postępowania. Zgodnie z celem postępowania restrukturyzacyjnego, tak jak w obecnie obowiązującej regulacji, jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez zawarcie układu z wierzycielami, a w końcu przeprowadzenie działań sanacyjnych. Zatwierdzenie układu jest możliwe przez:

  • bez udziału sądu, przy czym suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie może być wyższa niż 15 %,
  • sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności w uproszczonym trybie, przy czym podobnie jak w pkt. 1 suma spornych wierzytelności nie może być większa niż 15%,
  • sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności, gdzie znowu suma wierzytelności spornych nie może przekraczać 15 % – jest to tzw. postępowanie układowe w odróżnieniu od postępowania układowego uproszczonego,
  • sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności i rozpoczęcie postępowania sanacyjnego.

Przepisy ustawy Prawo Restrukturyzacyjne stosuje się do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek z o.o., wspólników spółek osobowych handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, wspólników spółki partnerskiej. Nie stosuje się ustawy do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, banków państwowych, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz funduszy inwestycyjnych.

Zupełną nowością jest Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, służący zamieszczaniu postanowień, zarządzeń i dokumentów dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Innym słowy, wszelkie dane i informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych i naprawczych danego podmiotu gospodarczego będą dostępne. Stanie się możliwe elektroniczne zgłaszanie wierzytelności i głosowanie nad układem. Utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości ma znacznie usprawnić organizację pracy i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Pisma procesowe i dokumenty określone w ustawie mają zostać udostępnione oraz ich składanie i dokonywanie doręczeń powinno być sprawniejsze. Miejmy tylko nadzieję, że Rejestr nie stanie się narzędziem piętnowania przedsiębiorców, którzy mają przejściowe problemy finansowe, a znalezienie się w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości nie oznaczać będzie ostracyzmu innych partnerów gospodarczych.

Przewiń do góry