postępowanie układowe

Ile trwa i ile kosztuje ogłoszenie upadłości układowej

Ile trwa i ile kosztuje ogłoszenie upadłości układowej.

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości układowej do sądu czekamy na jego rozpatrzenie. Do tego jednak momentu powinniśmy dokonać wszelkich możliwych działań mających na celu „dogadanie” się z wierzycielami, a może nawet zawarcie ugody przesądowej, którą to ugodę sąd jedynie potwierdzi. Pytanie o czas to pytanie o ilość wierzycieli, ich postawę do negocjacji itp., zwykle zabiera to 1-2 miesiące czasu, po którym wniosek o ogłoszenie upadłości układowej zostaje złożony do sądu. Na szybkość rozpatrywania wniosku nie ma się żadnego wpływu, zwykle czas do momentu przysłania nadzorcy sądowego, oczywiście po zapoznaniu się z wnioskiem i uznaniem przez sąd jego zasadności i kompletności, wynosi kilka tygodni. W tym czasie powinniśmy dalej prowadzić negocjacje z wierzycielami, aby przygotować grunt na ostateczne dyskusje o zawartości propozycji układowych. Po zjawieniu się nadzorcy sądowego czekamy na sporządzenie opinii do sądu na temat sytuacji naszej firmy i jej możliwości wyjścia z kłopotów finansowych, czyli wykonania układu. Zabiera to zwykle również kilka tygodni, w zależności oczywiście od stopnia złożoności sytuacji, ilości wierzycieli, wielkości przedsiębiorstwa itp. Po tym okresie, jeżeli sytuacja zostanie pozytywnie oceniona przez sąd, wyznacza on wstępne zgromadzenie wierzycieli, na którym ma zostać przeprowadzone glosowanie nad układem i ewentualne jego zawarcie, przy zgodzie większości wierzycieli (2/3 wielkości zadłużenia za tak). Jeżeli nie uda się osiągnąć zgody co do warunków spłaty zadłużenia przez dłużnika, układ nie zostaje zawarty lub dłużnik zmienia swoje propozycje układowe i następuje ponowne głosowanie. W przypadku zgody na przedstawione propozycje większości reprezentowanego kapitału (wierzycieli) sąd wydaje postanowienie o zawarciu układu i w jego następstwie układ zostaje realizowany.

Co ważne dla dłużnika, to zawieszenie postępowań egzekucyjnych z mocy prawa po ogłoszeniu postanowienia o zawarciu układu lub na wniosek dłużnika wcześniejsze sądowe zawieszenie postępowań egzekucyjnych na etapie rozpatrywania wniosku przez sąd. Całość procedury, od momentu podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości układowej do zawarcia układu (oczywiście po pozytywnym rozpatrzeniu przez sąd i zgodzie 2/3 wierzycieli), wynosi ok. 6 miesięcy. Późniejsza realizacja układu to maksymalnie 5 lat od momentu ogłoszenia postanowienia o zawarciu układu.

Oczywiście możliwym jest w trakcie rozpatrywania wniosku przez sąd dokonanie zabezpieczenia majątku dłużnika w celu zabezpieczenia realizacji układu, co może nieznacznie przedłużyć całą procedurę.

Koszty postępowania upadłościowego układowego to, poza oczywiście kosztami kancelarii prawnej, opłacenie wniosku do sądu o upadłość układową w kwocie 1.000,- zł.

Opłacenie nadzorcy sądowego jest uzależnione od wielu czynników, m.in. ilości wierzycieli, sumy wierzytelności , stopnia skomplikowania sprawy, osiągnięcia sukcesu, tj. zawarcia układu i jego wykonania. Oczywiście dochodzą do tego inne koszty sądowe, nie są one jednak znaczące.

 

Przewiń do góry