weksel

Podpisanie weksla. Skutki wydania nakazu zapłaty.

Nakaz wydany na podstawie weksla już z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia. Powód (wierzyciel) może wystąpić do sądu o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia roszczeń, a po jej uzyskaniu może wystąpić z wnioskiem do komornika o dokonanie zabezpieczenia w sposób podany w klauzuli.
Z chwilą upływu terminu przeznaczonego na zaspokojenie roszczenia nakaz staje się natychmiast wykonalny. Wierzyciel może wówczas wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności już w celu jego wykonania.
Sąd może jednak na wniosek pozwanego ograniczyć zabezpieczenie wg swojego uznania, a w razie wniesienia zarzutów wstrzymać wykonanie nakazu. Należy jednak podkreślić, że ograniczenie zabezpieczenia, dokonane przez sąd, jest niezwykle rzadkie i muszą wystąpić rzeczywiście nadzwyczajne okoliczności.

Nakaz prawomocny jak i prawomocny wyrok utrzymujący nakaz w mocy, jeżeli dłużnik nie wykona go dobrowolnie, podlegają wykonaniu przez komornika w drodze egzekucji.
Jeżeli nakaz zapłaty obejmuje kilku pozwanych, ten z nich, który należność zapłacił, nie może na podstawie tego nakazu domagać się zwrotu zapłaconej kwoty od innych dłużników lecz musi wytoczyć nowe powództwo.

Obecnie normalną praktyką banków udzielających kredyty jest stosowanie dodatkowego zabezpieczenia wekslowego, często nie tylko wystawianego przez kredytobiorcę, ale również przez współmałżonka. Pamiętać warto, że w przypadku egzekucji z weksla komornik często zjawia się i zabezpiecza środki finansowe zanim jeszcze otrzymamy nakaz zapłaty – on po prostu może wcześniej wszcząć egzekucję (zabezpieczenie) na wniosek wierzyciela zanim odbierzemy pismo z sądu. Mamy prawo do sprzeciwu od nakazu zapłaty, ale nie wstrzymuje ono zabezpieczenia roszczenia ze strony komornika.

Przewiń do góry