Postępowanie sanacyjne

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby prawnej może złożyć jej wierzyciel osobisty. Może również kurator, ustanowiony na podstawie art. 26 KRS.

Sąd wydając postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego odbiera zarząd własny dłużnikowi i wyznacza zarządcę. Nie jest to warunek konieczny, bowiem często jest tak, że jedynie dłużnik posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje oraz „dobre układy” ze swoimi partnerami gospodarczymi, i jeżeli dłużnik, bądź jego reprezentanci, dają gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może pozostawić dłużnika na czele jego firmy i pozwolić mu na sprawowanie zarządu w zakresie zarządu zwykłego.

Po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnik wydaje wraz ze wszystkimi dokumentami zarządcy cały swój majątek, czyli mienie służące do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika. Powyższe mienie staje się masą sanacyjną.

Jeżeli przed otwarciem postępowania sanacyjnego dłużnik zawarł umowę wzajemną, która nie została wykonana w całości lub nawet w części, to za zgodą sędziego komisarza i jeżeli świadczenie wynikające z tej umowy jest niepodzielne, zarządca może od tej umowy wzajemnej odstąpić! Nie dotyczy to umów bankowych.

Otwarcie postępowania sanacyjnego w zakresie stosunków pracy wywołuje takie same skutki jak ogłoszenie upadłości.

 W dniu otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa wszczęte wcześniej postępowania egzekucyjne. Na wniosek dłużnika lub zarządcy sędzia może uchylić dokonane wcześniej zajęcia majątku dłużnika.

Zarządca razem z dłużnikiem w terminie 30 dni od otwarcia postępowania sanacyjnego składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny. W szczególnych przypadkach plan taki może zostać złożony w terminie 3 miesięcy od daty otwarcia postępowania. Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego następuje poprzez wydanie postanowienia przez sąd o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego, po uzyskaniu wcześniejszej opinii rady wierzycieli. Po zatwierdzeniu planu zarządca realizuje plan restrukturyzacyjny. W przypadku postępowania sanacyjnego, zarządca lub nie pozbawiony zarządu dłużnik wpierw realizują plan restrukturyzacyjny a później zawierają układ.

Sędzia-komisarz sprawuje nieprzerwany nadzór nad wdrażaniem planu restrukturyzacyjnego, którego pewne elementy mogą zostać wdrożone natychmiast, inne wstrzymane na pewien czas, a plan może ulegać zmianie w związku ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą. W całym postępowaniu sanacyjnym zaangażowanie czynników publicznych jest znacząco wyższe niż w pozostałych postępowaniach ugodowych.

Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem PO ZREALIZOWANIU CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO, nie później jednak, niż przed upływem 12 miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Układ nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo na mieniu dłużnika w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba, że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem.

Jeżeli inne formy postępowań układowych, prowadzonych w ramach Prawa Restrukturyzacyjnego, zostały przez sąd wcześniej umorzone lub układ nie został przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli, dłużnik może następnie  złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego!

Przewiń do góry