Nasze usługi

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Przygotowanie do upadłości

Przygotowanie do upadłości – utrata płynności finansowej i jej skutki. Decyzja o skierowaniu do sądu gospodarczego wniosku o upadłość jest niezwykle istotna co do jej skutków. Pamiętać musimy, że utrata płynności finansowej nakłada na kierowniku jednostki gospodarczej obowiązek ogłoszenia upadłości

Więcej

Ogłoszenie upadłości

Sąd ogłaszając upadłość jednostki gospodarczej otacza ją ochroną i daje czas albo na jej restrukturyzacje i stopniowe odzyskiwanie płynności finansowej albo likwiduje jej majątek. Do momentu wyprzedaży majątku istnieje możliwość umorzenia postępowania likwidacyjnego i zamiana na postępowanie układowe.

Więcej

Postępowanie restrukturyzacyjne

Wstępne negocjacje z wierzycielami. Przygotowanie i złożenie wniosku o postępowanie układowe do sądu w ramach nowego prawa restrukturyzacyjnego. Ocena pozycji i możliwości negocjacyjnych firmy dłużnika oraz przygotowanie raportu o możliwości finansowania układu. Ścisła współpraca z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym w całym

Więcej

Ochrona majątku

Ochrona majątku upadłego (dłużnika), także za granicą. Koniecznym podkreślenia pozostaje fakt, że wyłącznie ochrona majątku dłużnika, który pozostaje w pełnej dyspozycji do spłaty swoich zobowiązań, natomiast wskutek rozwoju określonej sytuacji restrukturyzacja jego zobowiązań została zablokowana poprzez działania wierzycieli prowadzone w

Więcej

Ochrony rodziny dłużnika

Pamiętać należy, że często poszczególni członkowie rodziny przedsiębiorcy są nieświadomi trudnej sytuacji finansowej, bo nie mieli wiedzy na ten temat i nie współuczestniczyli w działalności gospodarczej i dlatego w żaden sposób nie powinni odpowiadać swoim majątkiem za działania innych członków

Więcej

Restrukturyzacja zadłużenia

Badając sytuację finansową dłużnika i jej historię można w sposób niezwykle logiczny udowodnić, że zmiana polityki finansowej firmy i tzw. zarządzanie kryzysowe jest możliwe wyłącznie poprzez restrukturyzację i bardzo często konieczną redukcję zadłużenia.

Więcej

Negocjacje z bankami, ZUS i wierzycielami instytucjonalnymi

Organy i instytucje Skarbu Państwa maja szeroki wachlarz możliwości pomocy przedsiębiorcom prywatnym, m.in. pomoc w ramach de minimis. Programy pomocowe są skuteczne jednak z przyczyn oczywistych niezbyt często przydzielane. Wiedza dłużników również pozostaje na ich temat niewielka.

Więcej

Upadłość konsumencka

Wprowadzona ostatnio ustawa o upadłości konsumenckiej znacząco zmieniła pozycję dłużnika-konsumenta. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej a posiadające długi otrzymały szansę ich znacznego zredukowania, a nawet całkowitego umorzenia. Jako zespół doświadczonych prawników, zwłaszcza na polu upadłości, pomagamy osobom zadłużonym w sposób optymalny

Więcej

Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej

Częstą praktyką właścicieli firm, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, jest zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, co utrudnia i spowalnia proces odzyskiwania pieniędzy przez wierzycieli, ale dłużnikom daje czas i szersze możliwości na regulacje swoich zobowiązań.

Więcej

Prowadzenie działalności gospodarczej po wszczęciu egzekucji

Stosując legalne rozwiązania prawne, umożliwiamy dalsze prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwanie z tego tytułu przychodów przy pełnym zabezpieczeniu Państwa strony. Powierzenie naszym prawnikom spraw swojej firmy, oznacza możliwość zastosowania rozwiązań, które w legalny sposób rozwiążą problemy prowadzenia działalności gospodarczej i

Więcej

Restrukturyzacja firmy

Prowadzenie przyspieszonych postępowań układowych i innych w ramach nowego prawa restrukturyzacyjnego. Zawieszanie postępowań egzekucyjnych, zawieranie układów z instytucjami skarbu Państwa w imieniu dłużników. Oddłużanie i restrukturyzacja zobowiązań zgodnie z zasadami prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

Więcej

Upadłość transgraniczna

Reprezentowanie polskich przedsiębiorców w postępowaniach zagranicznych na terenie krajów europejskich i pozaeuropejskich. Współpraca z Kancelarią Berlińską WHP Wähnert Hafemeister Pillokat

Więcej

Wnioski

Nasza Kancelaria w ramach obsługi opracowuje wnioski:

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej w dłużników
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (potocznie zwane, wniosek o upadłość firmy)
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, (potocznie zwane, wniosek o upadłość konsumencka)
 • Wniosek o dopuszczenie wierzycieli do uczestnictwa we wstępnym zgromadzeniu wierzycieli
 • Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli, dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu
 • Wniosek o wyłączenie spod egzekucji administracyjnej rzeczy lub praw majątkowych
 • Wniosek o ustanowienie rady wierzycieli
 • Wniosek o uchylenie albo zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego i reprezentowanie w toku tego postępowania
 • Wniosek o zamianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu
 • Wniosek o uchylenie układu oraz o zmianę układu zawartego w postępowaniu upadłościowym
 • Wniosek o uchylenie układu zawartego w postępowaniu naprawczym
 • Wniosek o wyłączenie z masy składników mienia nienależących do majątku upadłego oraz świadczeń otrzymane za zbyte mienie

Pisma sądowe i procesowe

Sporządzanie w imieniu dłużników i przedsiębiorców pism sądowych i procesowych: sprzeciwów, zarzutów, pozwów, skarg i zażaleń:

 • Sporządzanie pozwów o wyłączenie z masy upadłości
 • Sporządzanie sprzeciwu co do listy wierzytelności
 • Sporządzenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego
 • Sporządzanie wezwań do złożenia oświadczenia o odstąpienie lub wykonanie umowy wzajemnej
 • Sporządzenie zarzutów przeciwko układowi
 • Sporządzenie zarzutów przeciwko planom podziału funduszów masy upadłości
 • Sporządzenie zarzutów przeciwko planom podziałów sum uzyskanych ze zbycia rzeczy obciążonych
 • Sporządzanie zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 • Sporządzanie zarzutów do układu zawartego w postępowaniu naprawczym
 • Sporządzanie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • Sporządzanie zarzutów na oszacowanie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, które zostało dokonane przez poborcę skarbowego
 • Sporządzanie zarzutów do opisu i oszacowania wartości nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Przygotowywanie skarg na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy
 • Przygotowywanie skarg na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym
 • Przygotowywanie skarg na czynności oraz zaniechania komornika
 • Przygotowywanie skarg na czynności organu egzekucyjnego lub egzekutora
 • Przygotowywanie skarg na opis nieruchomości
 • Przygotowywanie skarg na oszacowanie ruchomości
 • Sporządzenie zażaleń na postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego
 • Sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym
 • Sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji
 • Sporządzanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu naprawczym

Reprezentacja

 • Reprezentacja członków zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z ustalaniem odpowiedzialności cywilnej, karnej i podatkowej członków zarządów spółek kapitałowych
 • Reprezentacja dłużników oraz upadłego w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Reprezentacja dłużników w postępowaniu klauzulowym
 • Reprezentacja nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego w postępowaniu klauzulowym
 • Reprezentacja upadłego w postępowaniach zmierzających do ustalenia listy wierzytelności
 • Reprezentacja w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
 • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Reprezentacja interesów dłużników i przedsiębiorców w toku postępowania naprawczego
 • Reprezentacja przed sądem upadłościowym w postępowaniu z powództwa o wyłączenie z masy
 • Reprezentacja dłużnika w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Reprezentacja dłużnika po jego ogłoszeniu upadłości do chwili zawarcia i prawomocnego zatwierdzenia układu
 • Reprezentacja w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Reprezentacja spółek w postępowaniach mających związek z toczącym się postępowaniem upadłościowym
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych o wyłączenie wspólnika ze spółki
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych o uchylenie uchwały wspólników
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności uchwały
 • Reprezentacja w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi, w tym skarg na udzielenie przybicia dokonane w toku egzekucji z ruchomości
 • Reprezentacja przed sądami w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
Przewiń do góry